e – UČENJE I NASTAVA

Četvrta gimnazija će u školskoj 2021/2022. godini nastavu organizovati na jedan od sledećih načina:

  1. REDOVNA NASTAVA – časovi redovne nastave realizuju se sa svim učenicima u učionicama i kabinetima u objektu škole, uz obaveznu primenu protivepidemioloških mera (uputstvo za učenike i nastavnike). Jedan broj časova izbornih predmeta realizovaće se po jednom od oblika rada u modelu “učenja na daljinu” (e-učenje)
  2. KOMBINOVANA NASTAVA – časovi redovne nastave realizuju se sa jednom polovinom odeljenja u učionicama i kabinetima u objektu škole uz obaveznu primenu protivepidemioloških mera (uputstvo za učenike i nastavnike). Sa učenicima druge polovine odeljenja časovi redovne nastave realizovaće se po jednom od oblika rada u modelu “učenja na daljinu” (e-učenje)
  3. UČENJE NA DALJINU – svi časovi redovne nastave realizovaće se po jednom od oblika rada u modelu “učenja na daljinu” (e-učenje).

Na početku školske 2021/2022. godine nastava će se realizovati po modelu broj 1. – REDOVNA NASTAVA, prema odobrenom – važećem RASPOREDU ČASOVA

Učenici svakog odeljenja obavezni su da časove redovne nastave pohađaju u okviru odeljenja u koje su raspoređeni, prema sledećoj satnici (rasporedu zvonjenja) - OTVORITI OVDE…

Učenici su podeljeni u nastavne grupe u okviru onih predmeta koje imaju planirane vežbe za čiju realizaciju je predviđeno da se formiraju dve ili više nastavnih grupa.

Četvrta gimnazija u Beogradu formirala je platformu za učenje na daljinu “G-Suite for Education Četvrte gimnazije” – kompanije Google. Navedena platforma je osnova za komunikaciju između učenika i nastavnika.

U okviru navedene platforme nastavnicima i učenicima se formiraju školski – službeni nalozi.

Svaki učenik nastavu pohađa u okviru modela učenja na daljinu korišćenjem E-mail adrese (korisničkog naloga) koja mu / joj je dodeljena u okviru platforme za učenje na daljinu  G-Suite for Education Četvrte gimnazije.

U toku prve radne nedelje u školskoj godini administratori G-Suite sistema Četvrte gimnazije formiraće naloge za nastavnike i učenike koji će važiti do završetka  godine. Podatke o nalozima, učenicima će saopštiti odeljenjski starešine.

Uputstvo za prijavljivanje učenika u Google učionicu je ….. ovde………  

U toku prve radne nedelje svi nastavnici i učenici imaju obavezu da urede radno mesto za učenje / realizaciju nastavnog časa u prostoru u kojem stanuju. Taj prostor će se koristiti u toku nastavnog časa koji se izvodi po modelu učenja na daljinu (ONLINE).

Nastavnik i učenik u toku tog časa moraju biti na tom radnom mestu i moraju imati i zvučni i vizuelni kontakt. Uređenje i tehničko uputstvo za postavljanje potrebnih sredstava za rad proučiti iz OVOG MATERIJALA – otvoriti OVDE…

Odeljenjski starešine imaju obavezu da odmah po prijemu podataka o nalozima učenika, formiraju virtuelne učionice za čas odeljenjskog starešine i da u tu učionicu upišu sve učenike odeljenja.

Istovremeno, odeljenjski starešine će formirati virtuelne učionice za odeljenjsko veće kojim rukovode i uključiti predmetne nastavnike u rad Veća.

Bezbednost u okviru elektronske platforme za učenje

U skladu sa specifičnostima organizovanja nastave na daljinu u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, nastavnici i stručni saradnici posebnu pažnju su obratili na pojedinačne slučajeve neprimerenog ponašanja učenika na platformi  za učenje na daljinu (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i dr.).

S tim u vezi, Gimnazija ovim putem obaveštava roditelje učenika i učenike da će svaki slučaj neprimerenog postupanja ili digitalnog nasilja u procesu onlajn učenja biti evidentiran, istražen i raspravljen u okviru vaspitno – disciplinskog postupka i da će uticati na ocenu iz vladanja na kraju školske godine. O tome će roditelji biti informisani, sa očekivanjem da ostvare uticaj na učenike kako se takva vrsta ponašanja ne bi ponovila.

Ovim putem skrećemo pažnju učenicima na činjenicu da se pravila ponašanja u školskom objektu primenjuju i na onlajn platformi za učenje, gde se beleže neprimereni postupci, o čemu će biti informisani i roditelji. Treba imati u vidu da je e-učionica (Google učionica) takođe školski prostor.

Ukoliko škola stekne saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i nakon informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju, Gimnazija će po službenoj dužnosti da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.