e – UČENJE I NASTAVA

Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji u periodu od 8. do 12. marta u Gimnaziji će se nastava odvijati kroz ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu. 

Nastava će se realizovati prema odobrenom – važećem RASPOREDU ČASOVA

Učenici svakog odeljenja obavezni su da časove redovne nastave pohađaju u okviru jedne nastavne grupe u vremenu od 09:00 do 14:50 sati, prema sledećem rasporedu rada - OTVORITI OVDE…

Učenici su podeljeni u grupe u okviru onih predmeta koje imaju planirane vežbe za čiju realizaciju je predviđeno da se formiraju dve nastavne grupe.

Nastavnici prate postignuće učenika tokom nastave na daljinu i formativno i sumativno ocenjuju njihova postignuća.

VAŽNO: nastavnici mogu sprovoditi usmene i pisane provere znanja na daljinu, bez pozivanja učenika u školu.

Nastavnik na početku svakog nastavnog časa evidentira odsutne učenike u elektronski dnevnik.

U okviru ocenjivanja nastavnik kreira testove, koristi digitalne alate za procenu znanja učenika i unosi podatke i informacije o postignućima učenika u elektronski dnevnik.

Materijal koji sledi /….OTVORITI OVDE…/ treba da prouče svi učenici i predstavlja obaveze učenika u realizaciji nastavnog procesa u školskoj 2020/2021. godini.

Svaki učenik nastavu pohađa u okviru modela učenja na daljinu korišćenjem E-mail adrese (korisničkog naloga) koja je dodeljena u okviru platforme za učenje na daljinu  G-Suite for Education Četvrte gimnazije. Navedena platforma je osnova za komunikaciju između učenika i nastavnika.

Uputstvo za prijavljivanje učenika u Google učionicu je ….. ovde………  

Bezbednost u okviru elektronske platforme za učenje

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn  nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, nastavnici i stručni saradnici posebnu pažnju su obratili na pojedinačne slučajeve neprimerenog ponašanja učenika na platformi  za učenje na daljinu (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i dr.).

S tim u vezi, Gimnazija ovim putem obaveštava roditelje učenika i učenike da će svaki slučaj neprimerenog postupanja ili digitalnog nasilja u procesu onlajn učenja biti evidentiran, istražen i raspravljen u okviru vaspitno – disciplinskog postupka i da će uticati na ocenu iz vladanja na kraju školske godine. O tome će roditelji biti informisani, sa očekivanjem da ostvare uticaj na učenike kako se takva vrsta ponašanja ne bi ponovila.

Ovim putem skrećemo pažnju učenicima na činjenicu da se pravila ponašanja u školskom objektu primenjuju i na onlajn platformi za učenje, gde se beleže neprimereni postupci, o čemu će biti informisani i roditelji. Treba imati u vidu da je e-učionica (Google učionica) takođe školski prostor.

Ukoliko škola stekne saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i nakon informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju, Gimnazija će po službenoj dužnosti da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.