e – UČENJE I NASTAVA

Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji na početku školske godine u Gimnaziji će biti primenjen kombinovani metod nastave i učenja – deo nastavnog procesa sa učenicima odvijaće se u nastavnom prostoru objekta škole, a deo će se odvijati kroz ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu. 

Zbog toga su učenici svakog odeljenja podeljeni u dve grupe.

Prva grupa učenika trećeg razreda na časove u objektu škole javlja se u utorak, 1.9.2020. godine u 08:00 sati i u toj radnoj nedelji nastavu u školi pohađa u prepodnevnoj smeni. Učenici prvog razreda u prvoj radnoj nedelji nastavu pohađaju po posebnom planu.

Prva grupa učenika drugog, i četvrtog razreda na časove u objektu škole javlja se u utorak, 1.9.2020. godine u 13:00 sati i u toj radnoj nedelji nastavu u školi pohađa u poslepodnevnoj smeni.

U narednoj radnoj nedelji grupe učenika se zamenjuju u dolasku na nastavu u objekat škole.

Materijal koji sledi /….OTVORITI OVDE…/ treba da prouče svi učenici i predstavlja obaveze učenika u realizaciji nastavnog procesa u školskoj godini koja počinje 1.9.2020. godine.

Vreme početka i završetka časova redovne nastave u smenama označava se školskim zvonom u terminima / otvoriti ovde…/

Svaki učenik treba da napravi Google adresu i da tu adresu napisanu na listu papira preda svom odeljenjskom starešini. Uputstvo za prijavljivanje učenika u Google učionicu je ….. ovde………  

Bezbednost u okviru elektronske platforme za učenje

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn  nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, nastavnici i stručni saradnici posebnu pažnju su obratili na pojedinačne slučajeve neprimerenog ponašanja učenika na platformi  za učenje na daljinu (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i dr.).

S tim u vezi, Gimnazija ovim putem obaveštava roditelje učenika i učenike da će svaki slučaj neprimerenog postupanja ili digitalnog nasilja u procesu onlajn učenja biti evidentiran, istražen i raspravljen u okviru vaspitno – disciplinskog postupka i da će uticati na ocenu iz vladanja na kraju školske godine. O tome će roditelji biti informisani, sa očekivanjem da ostvare uticaj na učenike kako se takva vrsta ponašanja ne bi ponovila.

Ovim putem skrećemo pažnju učenicima na činjenicu da se pravila ponašanja u školskom objektu primenjuju i na onlajn platformi za učenje, gde se beleže neprimereni postupci, o čemu će biti informisani i roditelji. Treba imati u vidu da je e-učionica (Google učionica) takođe školski prostor.

Ukoliko škola stekne saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i nakon informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju, Gimnazija će po službenoj dužnosti da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.